/Elu maises maailmas on vaid mööduv lõbu lummuses ja pelk mäng (suurad 3.185; 6.32)/

                             

          Muslemid  - sõbrad või vaenlased !?

/Ilmunud ajalehes 'Eesti Kirik'  09.09 - 30.09.2015/

 

Kokkuvõtlikult võiks kõigepealt öelda, et kõik ei ole nii hea kui sellest räägitakse ja kõik ei ole ka nii halb kui sellest tunnistatakse.

 

Judaism, kristlus ja islam rajanevad ühisele algallikale -Toorale e. Vana Testamendi viiele Moosese raamatule.  „Meie Jumal ja teie Jumal on üks ja sama, ja me kuulame Teda“, öeldakse Koraanis. Samuti kinnitatakse, et  nii Toora kui ka Evangelium on Jumala sõnum inimestele juhatuseks, valguseks ja manitsuseks. Juudid  ja kristlasted ei ole aga neile antud tõde kunagi järginud. Kõige suurem konflikt kristluse ja islami vahel on õpetus  Kolmainsusest. Messias, Jeesus, Maarja poeg, on Koraanis Jumala sõnumitooja, üks suurtest prohvetitest. Kuid seades Jeesuse  Jumala kõrvale Pojana, tunnistades tema  jumalikku staatust, langeb kristlane mitme jumala kummardajate hulka; võttes Jumalalt ära ainuüksi talle kuuluva väe ja au  saab ta sellega uskmatuks. Moslemi jaoks on   Koraan  viimane kõige täiusliku sõnum prohveti läbi inimestele ja Muhammad on prohvetite pitser. Jeesuse ristisurma kohta on öeldud: „Neil vaid paistis, et nad tapsid Messia“.

 

Võib veel öelda, et islam ja Koraan jäävad oma mõtetes Vana Testamendi ajastusse,  kristlus ja Piibel on aga astunud Uue Testamendi ajastusse. Hirmu ja karmi karistuse asemele on astunud arm.

 

Koraanis tunneme ära mitmed VT lood Aadamast, Kainist ja Aabelist, Noast, Aabrahamist, Lotist,  Moosesest, Aaronist, vaaraost, Jaakobist, Iisakust, Ismaelist, Joosepist, Iiobist, Joonast, Saalomonist, Taavetist,…  Siingi on kõik loodud  6 päevaga Jumala Sõna läbi. Uuest Testamendist tunneme ära Sakarija, Maarja, Jeesuse, Ristija Johannese.  Enamus lugusid on jutustatud kasinamalt ja üldisemalt, kuid samas on osades lugudes  lisatud värvikaid detaile, mis  Piiblis puuduvad.  Lisanduvad värvikad kirjeldused paradiisist ja põrgust, dzinnid ja muinasjutulised motiivid Saalomoni juures. Me ei taha aga prohvet  Muhammad’ile  antud ilmutusi mitte mingil juhul kahtluse alla seada vaid lepime sellega, et just nii on ingel Gabriel kõike tõde talle ilmutanud. Palju on Koraanis mõtete ja sündmuste kordamist. Eriliselt on prohvetit paelunud lood Aabrahamist, Noast, Lotist, Moosesest ja vaaraost. Meenutatakse tuult, merd ja  laevu.

 

Koraanis on palju head, õpetlikku ja kasulikku. Islam on tehtud väga konkreetseks ja lihtsalt   arusaadavaks inimeste jaoks.

 

Enne kõike on nõutud täiuslikku kuuletumist Jumalale. Ei ole Jumalat peale Tema, kõik kuulub Talle ja on Tema käsu all, Allah’ile kuulub kõik au. Kartma, teenima ja kummardama  peab üksi Jumalat. Ta on kõige looja, hoidja ja kaitsja.  Allah on  halastav ja armuline, hea õigete vastu, karm eksijate vastu. Ta on suur oma  helduse poolest, Ta on andestaja ja armuline,  teadja ja tark, midagi ei ole varjatud Allah'i eest ei maa peal ega taevas. Inimese elu üle valitseb Jumalast antud ettemääratus. Eriliselt hoiatatakse ebajumalate kummardamise ja teenimise eest. Tähtis osa on  korralistel palvetel, paastumisel ja almuste andmisel. On tõotatud vastus palujate palvetele ja rikkalik tasu almuste jagajatele.

 

Iga inimene vastutab ise oma elu ja tegude eest. Ükski hing ei pea kandma võõrast koormat. Meid tabab üksnes see, mille Jumal on ette määranud. See, kes käib mööda õigete teed, käib kasuks iseendale. See, kes (teelt) kõrvale käändub kahjuks iseendale.  Tähtsa osa Koraani sõnumist moodustab kuulutus Viimsest päevast, kohtust inimese üle, tulest ja põrgust. Jumal on karm karistama,  jätmata samas kunagi enne manitsemata ja  andes  alati võimaluse meeleparanduseks. Jumal ei pane kellegi peale suuremat koormat, kui ta kanda suudab, ka patukahetsemises.

 

Selle kõrvale on seatud helde tasu usklikele. On rõhutatud selle maailma hüvede tühisust ja kaduvust  - jumalakartliku jaoks on tulevane maailm parem. Paradiisi on kirjeldatud paigana keset aedu ja allikaid; seal voolavad ojad veest, mis ei rääsu; piimajõed, mille maitse ei muutu; veinijõed, mis on naudinguks joojatele; ojad puhtast meest. Jumalakartlikud kannavad atlasest ja brokaadist rõivaid. Nad lamavad tikanditega ehitud asemetel, iginoored  noorukid ümmardavad neid kandes karikaid, kanne ja peekreid joogiga allikast, mis ei tee peavalu ega uimasta, puuviljadega, mida iganes ihatakse, linnulihaga, kui vaid tahetakse, mustasilmsed neitsid nagu (teokarpi) peidetud pärlid  – kõik on tasuks (ustavatele) nende tegude eest; nad kuulevad ainult ühte sõna :”Rahu! Rahu!”. Nad pannakse abiellu valgenahaliste ja suuresilmsete neitsidega. Seal ei ole enam surma pärast esimest surma.

 

Islami 5 põhisammast on : usutunnistus (śahada), rituaalne palve (salat), iga-aastane paastumine (saum), palverännak Mekasse (hadz), almuste jagamine (zakat). Siia juurde on kuuendana seatud püha sõda (džihaad), mis võib  olla  nii inimese sees  kui võitlus iseendaga või siis inimesest väljas, võitlus Allah’i  asja eest..

 

Koraani tähtsamad nõudmised on: pidada seatud palvekordi, anda almust, olla  head oma vanemate, sugulaste, leskede, orbude, vaeste, naabrite, ametivendade, teekaaslaste ja rändajate vastu . Kõrgelt hinnatud on õiglus ja  kaasatundmine abivajajatele, keelatud on  liigkasuvõtmine,  petta ei või ei mõõdu ega kaaluga .  Heategude juures ära  koonerda, nagu oleks su käsi kinni kaela küljes aga ära ole ka ülemäära helde. Printsiibina on silmaspeetud jõukohasust, ka süütegu tuleb heastada, igaühel vastavalt oma võimalustele; vaese inimese juures piisab paastumisest.

 

Islami jumalateenistusel ei ole lubatud muusikat ei vokaalsel ega instrumentaalsel kujul. Samas on Koraani retsiteerimine viidud kõrgele kunstilisele tasemele.

 

Keelatud on kujutada inimesi ja loomi, selle asemele on väga kõrgelt väljaarendatud  ornamentika. Kuna Allah on oma kõiksuses vaim(ne) siis ei ole võimalik omada temast kujutist. Inimeste ja loomade kujutamine võib aga kergelt viia ebajumalakummardamiseni.

Suurem vabadus on antud miniatuurmaalis.

 

Toitudest on keelatud sealiha, veri, lõpnud loomad. Samas ollakse paendlik olude sunnile. Kui moslemi ähvardab surm, siis on tal  lubatud ka sealiha süüa.

 

Koraani kindel seisukoht on, et Jumala arm ja hüved kuuluvad vaid õigetele. Nii selles kui ka tulevases maailmas. Uskmatu võib ju selle maailma hüvedest osa saada, kuid vaid enesele nuhtluseks.

 

Samas  me peame vaatama ka Koraani teist poolt. Väita, et Koraanis toodud käsk tappa uskmatuid sõjas neil päid maha raiudes on pelgalt poeetiline väljend ei pea paika. Vähemalt üks osa Koraani järgijatest on seda võtnud läbi ajaloo ja  võtab ka tänapäeval  tõsiselt. Kui 1.5 miljardi hulgas on 0.5% fundamentalisti, siis absoluutarvus on neid juba 7.5 miljonit.

 

Tuleb arvestada sellega, et Koraan on kirja pandud omas ajas ja kindlas ruumis. Muhammad’il tuleb võidelda konkreetsete vaenlastega ja teha kõikvõimalik, et usk ja loodav riik püsima jääksid.

 

Koraan on üks, selle tõlgendamise võimalusi aga palju ja oma tarkuses on Muhammad seadnud nii, et neil kõigil on õigus. Üldiselt on tänapäeva islam rahumeelne. Kuid igas karjas on ka oma mustad lambad, ja kuigi neid  võib olla tunduvalt vähem,  on nad selle juures  aktiivsed ja  ei suuda nad kannatada, et miks kõik lambad mustad ei ole. ISIS väidab, et nende usupraktika on ainuõige tõde ja süüdistab ülejäänud islami maailma usutõdede ignoreerimises. 

 

Koraani puhul tuleb silmaspidada, et kõik siin öeldu on ka praegu kõikjal  kehtivaks seaduseks ja usklike jaoks  täpseks täitmiseks.  Need, kes ei mõista kohut läkitatud korra järgi ongi uskmatud.

 

Naiste saatus ja osa on eri riikides erinev. Näo katmine on Saudi-Araabias kohustuslik, Pakistanis aga mitte. Siinjuures väide, et mees ja naine on islamis võrdsed ei ole vaatamata islami apologeetide pingutustele siiski  päris õige. Islami traditsioon ühineb judaismiga ja räägib, et Eeva on loodud Aadama küljeluust. Naisel on auväärne koht ühiskonnas ja talle on antud suured õigused, kuid Koraan ütleb selgelt: Mehed on nendest (naistest) väärikuse poolt ülemad.  Finantsküsimustes on alles 2 naise tunnistus  väärt ühe mehe tunnistust. Koraanis on abielu rikkumise puhul kästud naist esmalt manitseda ja seejärel nuhelda ja kui see kõik ei aita, siis on lubatud lahutada. Asja avalikkuse ette viimisel saab abielurikkuja naine  100 vitsahoopi (sama saatus tabab ka abielurikkujat meest). Traditsioon lubab naist nuhelda veel neljal erineval juhtumil, praktikas ilmselt, sõltuvalt mehest, piisab nuhtlemiseks lihtsalt sõnakuulmatusest.  Läbi ajaloo on islami maailmas  naiselt eelkõige nõutud kuulekust ja allumist ja mehe soovide tingimusteta täitmist. „Teie naised on teie põllumaa; nii lähenege oma põllumaale, millal ja kuidas te tahate“. Naine võib ükskõik kui palju palvetada, kuid kui ta ei allu oma mehele, on kõik tema püüdlused asjatud ja ta ei pääse paradiisi. Hadith, prohveti sõnade pärimuslik kogu,  ütleb, et üks sajast naisest saab paradiisi.

 

Kui Koraani täht-tähelt lugeda, siis on uskujale lubatud: püha sõda või rahu pidamine  uskmatutega  - pühas sõjas on lubatud vaenlasel pead maha raiuda, nad ahelatega köita, naised ja lapsed orjadena saagiks võtta - need, kes on temaga (Muhammad’iga) on karmid uskmatute vastu ja armulised omade vastu; Koraan käsib jõuga ja kui vaja siis sõjaga vastu hakata ja õiglaselt karistada süüdlasi kui on tegemist invansiooni, ülekohtu, Jumala või pühade asjade teotamisega; tasu  kurjuse eest on kurjus samavõrra, kuid, kes andestab ja otsib lepitust rahus, (sellele) tasub Jumal; kästud on ustavalt  lepinguid pidada.

 

Kõige selle juures ei ole nende aulisus ja tasu, kes koju jäävad võrreldav nendega, kes Jumala asja eest võitlusse lähevad. “Kas tapetakse või ta võidab, anname me väga suure tasu“.  „Ja ärge öelge nendest, kes Allah’i asja eest tapetud saavad, nad on surnud, ei, nad on elavad, te vaid ei haara seda“. 

 

Küsimus on selles, et Koraan lubab asju, mille suhtes tuleb usklikul otsustada, kas seda kasutada või mitte. Kõik  sõltub  sellest, milliste silmade ja südamega me Koraani loeme. Nende tegu, kes andestavad on suurem kui neil, kes kättemaksavad.

 

Et mõista Lähis-Idas praegu toimuvat tuleb paljus lähtuda Koraanist.  Võib öelda, et kõige selle juures ei ole siin  demokraatiaga kõige vähematki pistmist. Esmalt avatakse pandora laegas Iraagi, Liibüa ja Egiptuse suhteliselt stabiilsete võimustruktuuride purustamisega.  Lähis-Idas kasutab USA  oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kergemeelselt ära śiitide ja sunniitide vahelise ajaloolise vaenu.  Omavahel võideldakse usulise ja poliitilise ülemvõimu pärast araabia moslemi maailmas.  Süürias on sõja ohvriteks  saanud  ka seni diktaator Assadi all rahus elanud kristlased ja teised usundid. Radikaalide jaoks on see on püha sõda, kus vangid  saavad võitjate saagiks. Kes oma usust ei tagane  hukatakse , naisi  koheldakse orjadena,  See kõik ei ole vastuolus prohveti sõnaga. Koraan lubab: “Keelatud on teile abielunaised, kui te neid ei ole saanud sõjasaagiks…lisaks sellele võite endale oma vara eest naiseks otsida vallalisi naisi…“.  Sõja käigus hävitatakse barbaarselt iidsed kultuurimälestised kui osa ebajumalakummardamisest. Boko Haram rühmitus Nigeerias toetudes Koraanile (suura 9.29) deklareerib oma kohustust võidelda kristlaste vastu, kus iial nad on leitavad, kuni nad alandlikul meelel hakkavad maksma jizya maksu (erimaks uskmatutele) ja tunnistavad endid alistatuina.

 

Usu tegelikus järgmises, nagu peaaegu igas teiseski usus, näitavad ühed üles fanaatilist innukust, teised käivad oma teed rahumeelses pühendumuses ja kolmandad on vaid nime kandjad ilma et usk nende elu muudaks või nende südameid sügavalt puudutaks. On neid moslemeid, kes  kaitsevad pingekolletes  kristlasi ekstremistide vägivalla vastu. Eestis on hinnatud seisuga 2000.a.  ca 10 000 moslemit. Nende elu ja suhtumine kaasinimestesse on olnud igati rahumeelne ja positiivne.  Erakordne on Eestis veel see, et siin sunniidid ja šiiidid sõbralikult  ühes koguduses koos tegutsevad.

 

Samas islami pagulaste  integreerumisel euroopa ühiskonda on seni tagasihoidlikud, või õigemini öelda olematud tulemused. Rootsi on näidanud üles piiritut heasoovlikust migrantide vastu. Isegi Pipi Pikksukkk on rassismi kahtlustuste alla langenud. Tulemuseks on kõige hea kõrval 55 geto rajooni , kuhu politsei ega päästeamet enam naljalt oma nina ei julge  pista. 

Koraan  ühelt poolt ütleb:  „Teie usklikud! Ärge võtke sõpradeks juute ja kristlasi  ega uskmatuid. Ärge sõbrustage nendega, kes on Jumala viha all. Nad on jäänud ilma igasugusest igavese elu lootusest.  Usklikel naistel ei ole luba minna mehele uskmatutele.„

Teises kohas on öeldud: „Jumal ei keela teil pidada sõprust ja olla õiglane nendega, kes ei võidelnud teiega usu pärast“.

Taas on siin uskliku valik, mida ta teeb.

 

Tuleb silmaspidada, et kõik hea ja kaunis Koraanis on mõeldud  ainult usklike jaoks. Uskmatu ei ole võrreldav usklikuga. Paremal juhul tuleb ta rahule jätta ja anda kohtumõistmine Jumala kätte. Halvemal juhul tuleb temaga võidelda  ja  ta viia õige usu tunnistamiseni ja alistumiseni. Olles  eneses otsustanud, et ta on sõjateel Lääne vastu on islami võitleja jaoks iga uskmatu laps, tüdruk ja naine Allah'i poolt kingitud tasu ja saak, iga mees surma vääriv vaenlane.  Kõige selle  juurde on iga rahva hulgas  ka lihtsalt kurjategijad, kes teevad kurja oma usust ja nahavärvist sõltumata.

 

Me võime küll  osutada vennaarmastuse imesid, kuid fakt on see, et islami radikaalide  jaoks me jääme lihtsalt uskmatuks, vale tee peal kõndijaks... siin maailmas ootab Allah meilt armuliselt meeleparandust, seal aga põleme kindlasti igaveses põrgutules.

 

Kui pagulane seisab valiku ees, kas meie peaministrit kuulata või  Koraani järgida, siis võime me väga kergelt ära arvata, mida nad teevad - keegi neist ei taha põleda Põrgus igaveses tules.

 

Ei maksa peita pead liiva alla ja öelda kõik on hästi, päike on lihtsalt kuum ja hea, kui sul samas saba juba põleb.

 

Põgenike puhul on kindlasti neid, kes on olnud sunnitud põgenema oma tõekspidamiste pärast, kuid asja põhiolemuses on siiski  tegemist  ulatusliku islami invensiooniga euroopa kultuuriruumi, millele riiklikult tipptasemel kaasa aidatakse ja heaks kiidetakse. Siin tundub, et  kellegi käsi juhib vana Euroopa hävitamist, et asemele saaks tulla baabeli segadus. Mihhail Veller ütleb:  „Euroopa läheb vastu oma hukule vabaduse ja inimõiguste hümni helide saatel. Jesuiitide ordu looja sureks siin kadedusest“. 

 

Kui islami usulisi on üks tuhande kohta, siis on tal ilmselt raske või lausa võimatu oma nõudmisi saavutada. Kui neid on aga juba 100 tuhande kohta, siis kõlavad nende nõudmised juba tunduvalt valjemini.  Kus islamiste on juba piisavalt palju on tõusnud  esile nende nõudmised, et eemaldataks kõik, mis nende usulisi tundeid häirib.  Villu Jürjo on öelnud, et ta näeb kahte rohutirtsu oma aias siristamas, siis teeb see ta meele rõõmsaks. Kui aga miljon rohutirtsu kohale lendab ja  aia lagedaks teeb, siis see teeb teda  rohkem kui kurvaks. Samamoodi meeldib mulle  kui ma Tallinnas Raekoja väljakul kahte muslimit näen. Kui nendega on aga täidetud  juba kogu Raekoja plats ja imaam hüüab raekoja tornist palvele siis ei ole see enam sugugi meeldiv.

 

Eestis  oleks radikaalse islami võimule tuleku võlu  veel selles, et lubatud oleks ametlikult 4 naist ühele mehele,  iga naine peaks hakkama käima kaetud pea ja varjatud jalgadega. Oma jalgu paljastades näitavad noored naised demonstratiivselt oma lugupidamatust Koraani vastu ja uskmatust; koostöös Kuradiga heidavad nad väljakutse usklikele moslemitelele neid kiusatusse püüdes viia.   Islam keelab silmside. Naine ei või võõrale mehele kunagi meelega otsa vaadata. Kuna on võimatu vaadata ainult maha, siis on andestatav juhuslik pilguheit vastassoo esindajale. Teine pilk on saatanast (ahvatlus suhtele). Hea naine ei võta mehe kätt ja kui see peaks seda siiski proovima siis ta keeldub. Naissugu peaks loobuma igasugusest tegevusest, millega kaasneb  napp riietus. Ilmudes nappide riietes islami mehe ette võid sa tunduda lõbutüdrukuna, kelle suhtes on kõik lubatud; puutumatus ja õigused on eelkõige reserveeritud usklikule naisele; uskmatu ei ole võrreldav uskmatuga. Kabuli kesklinnas peksti märtsis 2015.a. rahvarikkas kesklinnas naine Koraani solvamise pärast  kaigastega surnuks, pandi põlema ja visati seejärel jõkke. Mis saaks küll  ´Pussy Riotist´ kui nad üritaksid mošeesse või sünagoogi  tantsima ja laulma minna !? Ühes põgenike laevas visati kristlased tüli käigus lihtsalt üle parda. Aga see kõik vist nii väga  ei huvita enam kõiki armastavaid  inimõiguslasi.

Kui keegi sööb samas lauas sealiha ja verivorsti, siis on see jälk uskliku silmis. Kehtestada tuleks kuiv seadus. Jõulude avalik tähistamine tuleks lõpetada. Hüvasti igasugused  samasooliste õigused. Keelata tuleks õnnemängud, vargal raiutakse edaspidi käed,  tuleks ümber vaadata oma vaated kunstile, milles peaks kaduma  inimeste ja loomade kujutamine, suur osa  olemasolevast  kunstivaramust tuleks hävitada,...

 

Ma pooldan ja toetan täielikult sõbralikku Eestimaad. Siia võiks lisada, et miks ainult sõbralik Eesti, võiks olla liikumine  `Sõbralik maailm´. Ligimesearmastus, kõikide inimeste vabadus, võrdlus ja vendlus, vaatamata rassile ja tõekspidamistele  on kristliku usu nurgakivi.  Samas on igal rahvusel oma kultuuri ja eripäraga oma rikastav osa maailmas. Seda kaitsvale   rahvust ja traditsioonilist eluviisi hoidvale mõtteviisile pannakse nüüd avalikus meedias külge silt rassism ja vihakõne. Samas me keegi vist ei tahaks, et kõik kassid oleksid ühtemoodi hallid, et kõikidest koertest jääks järele ainult karjakrantsi tänuväärne tõug!

Ei saa toetada seda, et meie maa ujutatakse valimatult üle põgenike laviiniga, kes ohustab meie rahvuslikku julgeolekut, riigi, rahva  ja kultuuri püsimajäämist.  Rahva õiglustunnet riivab tugevalt see, et meie endi sotsiaalsed probleemid on lahendamata samal ajal kui pagulastele kindlustatakse turvaline elu.  Simuna surnuaial  puhkab ema koos oma kahe lapsega, kes hukkusid tuleõnnetuses selle aasta alguses, kuna neil oli raha puuduse tõttu vool äravõetud ja nad pidid kasutama küünlaid. Peaminister ei ole nende suhtes ei muret ega avalikku huvi väljendanud, kuigi samas  just neoliberaalide sotsiaal- ja majanduspoliitika on asjad niikaugele viinud. Vao sündmuste vastukajaga võrreldes,  oleks peaminister pidanud juba ammu  tagasiastuma.

 

Koraan ütleb: Ära ole oma helduses pillav!  Armastagem siis targalt,  nii et tõelised abivajajad saaksid aidatud, mugavuspõgenikud ja islami võitlejad leiaksid aga tagasi tee oma kodumaale; seal paremat ja õiglasemat ühiskonda üles ehitama.

 

„Juhi meid õigele  teele, nende  teele, keda Sina oled õnnistanud, mitte nende, kellede peale Sinu viha on langenud, ka mitte eksijate “ /suura 1.7/.